اپارتمان فروشی عصری

بررسی اجمالی

یکباب اپارتمان فروشی عصری
به تعداد چهار اطاق
منزل سوم آفتاب رخ
دو تشناب
اشپزخانه مدرن و ستندرد
صالون بزرگ
مساحت ۱۳۰ مترمربع
صد فیصد آفتاب رخ
مرکز گرمی
پارکینگ وسیع
لفت ۲۴ ساعته
گارد های امنیتی
آدرس: کابل / سرک چهارم پروژه تایمنی
قیمت: ۵۳ هزار دالر با جورامد
برای معلومات بیشتر به شماره های زیر بتماس شوید
۰۷۸۵۹۹۴۱۹۶
۰۷۹۶۵۶۰۰۰۴

مشخصات

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “اپارتمان فروشی عصری”