اپارتمان فروشی عصری VIP

بررسی اجمالی

یکباب اپارتمان فروشی عصری VIP
به تعداد چهار اطاق (مجهز با الماری ها، پرده های مدرن و کاغذ دیواری)
اشپزخانه مدرن و ستندرد
صالون بزرگ
مساحت ۱۴۰ مترمربع
صد فیصد آفتاب رخ
مرکز گرمی
پارکینگ وسیع
فرنیچر ترکی میز نان خوری ترکی قالین های افغانی بلژیک درجه اول
لفت ۲۴ ساعته (برق شهری و جنراتور)
کلکین همه اطاقها بطرف بیرون (دو بالکین)
قواله شرعی و دو متر برق کتابچه صفایی
کف اپارتمان مکمل چوب ترکی
آب شیرین
گارد های امنیتی
آدرس: کابل / لب سرک عمومی ۱۲ قلعه فتح الله
قیمت: قیمت فروش با وسایل ۹۰ هزار دالر
قیمت فروش بدون وسایل ۷۹ هزار دالر امریکایی
برای معلومات بیشتر به شماره های زیر بتماس شوید
۰۷۸۵۹۹۴۱۹۶
۰۷۹۶۵۶۰۰۰۴

مشخصات

بازدید صفحه

اولین نفر برای بررسی باشید “اپارتمان فروشی عصری VIP”